< Cofnij

Projekt POIR.04.01.04-00-0063/20 rozliczony!

Projekt POIR.04.01.04-00-0063/20 rozliczony!

Z radością informujemy, iż realizacja projektu pt. "Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu", POIR.04.01.04-00-0063/20, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju została zakończona.

Projekt został uznany przez NCBiR jako zrealizowany pod względem merytorycznym i finansowym.

(Całkowity koszt realizacji projektu: 3 968 375,00 PLN; Dofinansowanie projektu z UE: 3496 450,00 PLN)

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego był liderem projektu. Projekt realizowany był w konsorcjum z podmiotem gospodarczym. Zespół Katedry i Zakładu Farmakognozji i Biomateriałów był pomysłodawcą projektu.

Kierownik i koordynator projektu: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

Wykonawcy projektu ze strony UMP:

 

W efekcie realizacji projektu został opracowany prototyp złożonych preparatów do leczenia bólu dedykowanych pacjentom geriatrycznym.